Køer er sociale

Køer er sociale

I naturen vil kvæg leve i flokke på 10-20 individer bestående af en tyr, køer, ungdyr og kalve. Urokser samledes om vinteren i store flokke, mens de om sommeren opdelte sig i mindre flokke. Kvæg søger at æde, hvile og drikke på samme tid som resten af den gruppe, de er samme med. Det udfordres i stalde med automatiske malkningssystemer, hvor det ønskes, at køerne går til robotten spredt over hele døgnet. Her praktiseres ofte hyppig udfordring for at få køerne til at søge oftere til foderbord og robot. Det har også den fordel i store grupper at lavt rangerende køer får bedre muligheder for at komme til ressourcer i de knap så travle perioder af døgnet. Der eksisterer et kompliceret hierarki mellem køerne, som afhænger blandt andet af dyrenes alder, størrelse og om de har horn. Således kan en ko godt være dominerende over for en ko og underlegen en anden, men det samme gør sig ikke nødvendigvis gældende i forhold til andre køer i holdet. Velfungerende stabile grupper kræver god staldindretning hvor køer, som skal flyttes fra en gruppe til en anden altid bør flyttes i små hold samme med køer, de kender. Køer, der følges ad, vil hurtigere falde til i et nyt staldafsnit med nye køer. En hensigtsmæssig indretning af staldsystemet gør det lettere at opretholde de ønskede holdopdelinger og at flytte dyrene rundt i systemet. Et stabilt hierarki mellem køerne, sikrer ro i flokken og dermed et lavt niveau af aggressioner, når først rangordenen er etableret. Når stalden indrettes, skal der være plads til at dyrene kan passere hinanden på stald- og tværgange. Ekstra sengebåse og god plads ved foderbordet kan dæmpe aggressionsniveauet en hel del. I forbindelse med kælvning, vil koen søge væk fra flokken, hvis boksen eller folden tillader det. Koen foretrækker at finde et sted, hvor hun kan være i fred med kalven, i naturen ville hun finde egnede buske og træer, hvor hun er i skjul, men stadig har et godt udsyn til resten af flokken. Det er vigtigt at tage hensyn til dette ved indretningen af kælvningsboksen, så kælvningerne og den efterfølgende start på laktationen forløber så stressfrit som muligt.